.
j:t
pracownia
architektoniczna

Proces przejścia przez procedury urzędowe wymaga zarówno znajomości prawa i przepisów budowlanych jak również specyfiki pracy urzędów i doświadczenia. Tutaj pomoc i wsparcie architekta są bardzo cenne, zwłaszcza, że to Inwestor a nie architekt jest stroną postępowania.

Zaczynamy od telefonu do urzędu gminy w celu uzyskania wstępnej informacji, co na danym terenie możemy postawić. Jeśli informacja nas satysfakcjonuje warto zapoznać się z dokumentem zawierającym bardziej szczegółowe informacje - miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Będzie on nam towarzyszył w trakcie realizacji całej inwestycji, od projektu poczynając a na odbiorze kończąc. Jeśli taki plan nie istnieje na terenie planowanej inwestycji trzeba będzie uzyskać decyzję o warunkach zabudowy dla naszej działki. Warto zwrócić baczną uwagę na działki sąsiadujące z interesującą nas posesją – decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest zwykle w oparciu o analizę terenów sąsiednich na zasadzie kontynuacji form przestrzennych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy da nam pierwszą informację, przez jakie procedury będzie trzeba przejść w trakcie projektowania i realizacji inwestycji. Kolejne wskazówki otrzymamy w warunkach szczegółowych (np. techniczne warunki zasilania w media) i decyzjach (np. Decyzja o lokalizacji zjazdu) już w trakcie konsultowania inwestycji na etapie projektowania.

Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na możliwość połączenia działki z drogą publiczną, ponieważ przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę trzeba będzie uzyskać od zarządcy drogi zgodę na zjazd.

Warto zorientować się u gestorów mediów (woda, prąd, gaz, odbiór ścieków) czy a jeśli tak to, jakie są możliwości uzyskania zasilania i odbioru i na jakich warunkach.

Konieczna będzie też wizyta w rejestrze gruntów.

Im większą wiedzę na temat terenu zgromadzimy przed rozpoczęciem inwestycji, tym mniejszym stresem i ryzykiem będą obciążone nasze późniejsze działania. Inwestycja czasu w rozeznanie terenu na etapie wstępnym, ułatwi nam świadome podjęcie decyzji o przystąpieniu do realizacji przedsięwzięcia lub o jego zaniechaniu. Uświadamia również Inwestorowi zagrożenia w procesie realizacyjnym.

Podstawą do rozpoczęcia prac budowlanych jest zgłoszenie zamierzenia budowlanego lub złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W pierwszym przypadku wystarczy informacja na temat zgłaszanego przedsięwzięcia, szkice odręczne obiektu (Inwestor może je wykonać samodzielnie) oraz plan zagospodarowania działki wykonany przez uprawnionego architekta. W drugim, konieczne jest wykonanie projektu budowlanego przez uprawnionych projektantów.

Do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, standardowo załączamy: projekt budowlany zagospodarowania terenu wykonany na mapie do celów projektowych, projekt budowlany budynku lub budynków wraz z oświadczeniem projektanta lub projektantów o kompletności i prawidłowości wykonania dokumentacji oraz kompletem uprawnień i zaświadczeń o przynależności do izby odpowiedniego samorządu zawodowego, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ważną decyzję o warunkach zabudowy, warunki techniczne zasilania w media lub informacje odnośnie możliwości zasilania od poszczególnych gestorów, wypis z rejestru gruntów, oświadczenie Inwestora o dysponowaniu gruntem na cele budowlane, wymagane ekspertyzy i opinie techniczne oraz inne dokumenty wynikające ze specyfiki terenu i zapisów szczegółowych dokumentów planistycznych.

W momencie uzyskania pozwolenia na budowę, inwestycja wchodzi w fazę realizacyjną a odpowiedzialność za nią przejmuje kierownik budowy, ściśle współpracujący z projektantem.