.
j:t
pracownia
architektoniczna

Pierwszy krok, to określenie potrzeb i możliwości inwestycyjnych z punktu widzenia Inwestora. Konieczne jest sprawdzenie stanu prawnego terenu planowanej inwestycji. W przypadku istnienia księgi wieczystej (szukamy w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego) należy staranie zapoznać się z jej treścią ze szczególną koncentracją na prawach i roszczeniach osób trzecich, ograniczeniach w korzystaniu z nieruchomości, hipotekach i złożonych wnioskach. Jednocześnie, należy zapoznać się z wypisem z rejestru gruntów i budynków (zawiera informacje na temat numeru księgi wieczystej nieruchomości, właściciela, numeru ewidencyjnego, położenia, powierzchni działki oraz rodzaju użytków i klasy gruntów).

Bardzo ważne jest zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub z decyzją o warunkach zabudowy dla wybranego terenu. Wypis z planu można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy. Zawiera on między innymi informacje na temat przeznaczenia terenu inwestycji i terenów sąsiednich, granicznych parametrów inwestycji (np. intensywność zabudowy, liczba kondygnacji, ilość terenów zielonych, wymagana ilość miejsc parkingowych, itp.). W przypadku braku planu miejscowego, należy dowiedzieć się czy dla terenu została wydana decyzja o warunkach zabudowy i sprawdzić jej zapisy, które, podobnie jak plan miejscowy definiują przeznaczenie działki i parametry zabudowy. Jeśli żaden z w/w dokumentów nie istnieje należy zapoznać się ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które określa politykę przestrzenną dla obszaru. Można też wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Przy dużej inwestycji przed decyzją o kupnie gruntu, warto pokusić się o wykonanie przez architekta analizy terenu pod kątem możliwości jego realnego wykorzystania.

Analiza taka określa wstępne parametry inwestycji (powierzchnia użytkowa, powierzchnie zielone, dojścia i dojazdy, ilość miejsc parkingowych itp.) możliwe do uzyskania na wybranym lub rozważanym terenie przy uwzględnieniu uwarunkowań lokalnych i prawnych. W zależności od rodzaju inwestycji, istotnymi elementami określającymi przydatność terenu do celów budowlanych są: geometria działki i urzeźbienie terenu, możliwość dojazdu i zasilania w media, warunki gruntowe, nasłonecznienie, położenie względem stron świata.